Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE


Wola Rzędzińska: Zakup i dostawa kompletnej linii do
produkcji folii LDPE/LLDPE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 248361 – 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „PIAST” im. Wincentego Witosa, Wola Rzędzińska
297a, 33-150 Wola Rzędzińska, woj. małopolskie, tel. 14 6376145, faks 14 6376145.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii
LDPE/LLDPE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Maszyna do produkcji folii metodą wydmuchu rękawa pionowo do góry.
przeznaczenie – LDPE/LLDPE; szerokość rękawa – 200-950 mm bez zakładek, 200-1100 z zakładkami; grubość rękawa
– LDPE 20-500 mikronów ( 0,02-0,5 mm ); wydajność robocza – 37-60 kg/h; typ wytłaczarki – nisko posadowiona z
chłodzeniem w zasypie; typ przekładni – dwustopniowa z łożem oporowym ślimaka; ślimak – barierowy dwuzwojny z
końcówką rozcierającą; moc grzewcza – 8-10 kw; silnik główny – SIEMENS LUB ABB; zmieniacz sita świecowy; typ
podgłowicowy – typ świecowy o zwiększonej filtracji; strefa grzewcza – 1 strefa; moc grzewcza – do 2 kw; głowica –
obrotowa 360 st.; typ głowicy – spiralna , chromowana , obrotowa; średnica ustnika – 160-200 mm; moc grzewcza –
do 6 kw; strefy grzewcze – 2 strefy ustnik i korpus ; typ pierścienia chłodzącego -dwuszczelinowy ( dual lip )
obrotowy; wentylator chłodzenia folii – typ wysokociśnieniowy sterowanie falownikiem; odciąg górny – szerokość
wałów – Min 1000 mm; zamykanie wałów -pneumatyczne; napęd odciągu – SIEMENS lub ABB sterowany falownikiem;
prędkość pracy – 1-90 m/min; nawijarka – typ dwu ramienna; zmiana rolki manualna; rozcinanie na taśmę +
brzegowanie – szerokość wałów – min 1000 mm; napęd nawijarki – SIEMENS lub ABB sterowany falownikiem; max.
średnica bobiny – 500 mm taśma / 700 mm rękaw; całkowita moc zainstalowana – maksymalnie 45 kw; wymiary linii

ograniczenia – maksymalna wysokość-szerokość-długość do 5000-2000-5000 mm; waga linii – max 2000 kg
WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I FUNKCJONALNOŚCI: kontrola naprężenia folii oddzielnie na każde ramie
nawijarki, wałek bananowy na nawijarce szt 2, komputer PLC z ekranem dotykowym kolor z wizualizacją maszyny min
7 cali, historia pracy maszyny do 30 dni wstecz, historia awarii maszyny do 30 dni wstecz, impulsowe sterowanie
grzałkami, gryfy pneumatyczne na nawijarce 76 mm, 50 mm licznik długości folii, ślimak i cylinder wykonanie
bimetaliczne, automat kontroli szerokości rękawa bezobsługowy przy pracy obrotnicy, jonizator dwu stronny min 2
kVA, podajnik ciśnieniowy granulatu silniki w normie IE2 lub IE3 ( w/g kategoryzacji NEMA ), szafa sterownicza
mocowana na stałe na wytłaczarce, wentylator chłodzący folię mocowany na stałe na wytłaczarce..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.00.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Alea Plastics Machinery Jacek Krulikowski, Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 214A, 05-200 Wołomi, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 216765,00
Oferta z najniższą ceną: 216765,00 / Oferta z najwyższą ceną: 216765,00
Waluta: PLN.